അഗ്നിപ്രവേശാങ്കം അരങ്ങേറി

മാർഗിയിൽ ഇന്നലെ അഗ്നി പ്രവേ ശാ ങ്കം കൂടിയാട്ടം അരങ്ങേറി. നാരദനായി മാർഗി രാമൻ ചാക്യാർ, ലക്ഷ്മണനായി വി.കെ.ശ്രീനിവാസ്, ശ്രീരാമനായി മാർഗി സജീവ് നാരായണ ചാക്യാർ എന്നിവർ അരങ്ങിലെത്തി.

 

ചിത്രങ്ങൾ : സതീഷ് കമ്മത്ത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!