വെട്ടീടും നേരമോർക്കൂ…

വെട്ടീടും നേരമോർക്കൂ ചെറുകുനുതളിരായ്
പ്പണ്ടൊരാ നാളിലെങ്ങോ
പൊട്ടിപ്പൊട്ടിത്തെഴുത്തും തെരുതെരെകവരം
വായ്ച്ചുവിണ്ണേറിയിട്ടും
മൊട്ടിട്ടും പൂത്തു കായ്ച്ചും കളകിളിപരിവാ
രത്തിനുത്സാഹമേറ്റും
മട്ടേറെക്കാലമൂഴിക്കഴകെഴുമിടമായ്‌ ത്തീർന്നതാമങ്കുരത്തെ !!

 

ശ്രീകുമാർ കക്കാട്

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!