ഭാതികശാസ്ത്ര പ്രതിഭയ്ക്ക് പ്രണാമം

ലോകപ്രശസ്ത ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫ. താണു പത്മനാഭന് അന്തരിച്ചു.

മലയാളിയാണ്
താണു പത്മാനാഭൻ. പുണെ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലെ അക്കാദമിക് വിഭാഗം ഡീനായിരുന്നു.

സാമാന്യ ആപേക്ഷിക
സിദ്ധാന്തത്തെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചതാണ് താണു പത്മനാഭന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭാവന.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉയര്ന്ന ശാസ്ത്ര ബഹുമതിയായ കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം 2021 ൽ താണു പത്മനാഭനായിരുന്നു.

error: Content is protected !!