വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം

2021 ഡിസംബർ 10, എഴുപത്തിനാലാമത് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ലോകം ആചരിച്ചു. മനുഷ്യാവകാശ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സംഘടനകളും, യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച്, സെമിനാറുകളും, ചർച്ചാ ക്ലാസുകളും നടത്തി ഈ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഹ്യുമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഫോറം…

error: Content is protected !!