സെൻട്രൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഫോറം (CHRF) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

CHRF കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്ക് എതിരെയും, സാമൂഹിക നീതിക്കു വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ നാഷണൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗണേഷ് പറമ്പത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. CHRF ന്റെ മുൻകാല…

error: Content is protected !!