രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നയങ്ങളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യന്ത്രിയായ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തമായ നയങ്ങളോടും പരിപാടികളോടുമാണ് അധികാരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ടസഭയുടെയും ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ഗ്രോത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ ഇൻഡക്സ്…

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൻറെ ആവശ്യകത

കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി ആശുപത്രി ചിലവുകൾ ഭയാനകരമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് ആശുപത്രി ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുകാരണമെന്നാണ് ആശുപത്രി നടത്തിപ്പുകാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റുക എന്നതുപോലെയാണ് ആശുപത്രികർ ചെയ്യുന്നത്. പത്തു രൂപപോലും ചെലവില്ലാത്ത കഞ്ഞിക്ക് 1600…

error: Content is protected !!