കോവിഡും സുസ്ഥിരവികസനലക്ഷ്യങ്ങളും

കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി ആഗോളതലത്തിൽ സമസ്ത മേഖലകളെയും വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകുന്നതിനുമുമ്പ് പലമടങ്ങ് ശക്തിയോടെ രണ്ടാം ഘട്ടം സർവ്വനാശം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ഇനിയുമൊരു ഘട്ടം ഉണ്ടാകുമോയെന്നു ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകജനത. സുസ്ഥിരവുമായ ഭാവി എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച സുസ്ഥിര…

error: Content is protected !!