‘പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്’ ഹേമന്തിന്

മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്കിൽ പി എച്ച്ഡിക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി ഹേമന്ത്‌. ഡി, രാജ്യത്തെ സയൻസ്-എൻജിനീയറിങ്ങ് വിഷയങ്ങൾളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് ഭാരതസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉന്നത ഫെലോഷിപ്പിയായ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹനായി. രാജ്യത്തെ മികച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ…

error: Content is protected !!