യോഗാനന്ദം

ഇന്ന് (ജൂൺ 21) ലോകം മുഴുവൻ യോഗാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. എന്താണ് യോഗ? യോഗയെന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഒരുമിക്കുക അഥവാ കൂടിച്ചേരുക എന്നതാണ്. എന്താണ് ഒരുമിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും, അതായത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തയും ഒരുമിക്കുന്ന കലയാണ് യോഗയെന്ന് പറയുന്നത്.  ആധുനിക…

error: Content is protected !!