ആദരാഞ്ജലികൾ..

ഒട്ടനവധി ലേഖനങ്ങളും കഥകളും ബാലസാഹിത്യ രചനകളുമായി ‘അടയാള’ത്തിനോടൊപ്പം എന്നുമുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബിജുച്ചേട്ടൻ (ബിജു നാരായണൻ) വിടവാങ്ങി. അടയാളം ടീമിന്റെ കണ്ണീരിൽക്കുതിർന്ന സ്നേഹാഞ്ജലി..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!