ആദരാഞ്ജലികൾ…..

കെ. എം. ബഷീറിന്റെ അപകട മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സിറാജ് ദിനപ്പത്രത്തിന്റെയും ദു:ഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ

അടയാളം ഡെസ്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!