ചന്ദ്രകിരണത്തിൻ ചന്ദനമുണ്ണും..

അനുപമസ്നേഹത്തിൻ അന്തരാർത്ഥങ്ങൾ കൂടണയുന്ന മൗനമായി..

ആ നിമിഷങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാം..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!