നീ…..

എന്റെ നരച്ച ആകാശങ്ങളിൽ നീ വരച്ചു വെച്ച ചിത്രങ്ങളിലാണ്
ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ നിറങ്ങൾ നഷ്ടപെട്ടത് .

നക്ഷത്രങ്ങൾ പടികടന്നു പോയ രാത്രികൾ..
അറുത്തു മാറ്റിയ പ്രണയരക്തം ഒഴുകിയ നീലിച്ച ഞരമ്പുകൾ..

കനത്ത ഇരുട്ടിൽ കാഴ്ചകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തനിച്ചിരുപ്പാണ് ഞാൻ

മുറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ ഉപ്പുതേച്ചന്റെ ഓർമകളിൽ നീയും…

വിഷ്ണു ആറ്റുകാൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!