മകളേ.. മാപ്പ്..വീഡിയോ ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു..

സ്ത്രീധന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി റവ. ഫാദർ മാത്യു മാർക്കോസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മകളേ…. മാപ്പ്…. എന്ന വീഡിയോ ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സമകാലിക സാമൂഹിക വിഷയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീധനം എന്ന അനാചാരത്തിനെതിരെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ പറയുകയാണ് മകളേ മാപ്പ് എന്ന വീഡിയോ…

error: Content is protected !!