കോവിഡ് ആത്മഹത്യകൾ

ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മാത്രം ചെയ്തുവരുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മഹത്യ. രാജ്യാന്തര വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാലാകാലങ്ങളായി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാതുറകളിലും പെട്ടവരും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവരുന്നു. സാഹിത്യകാരായ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ, സിൽവിയ പ്ലാത്ത് , മലയാള സാഹിത്യ കാരന്മാർ ആയിരുന്ന ഇടപ്പള്ളി…

error: Content is protected !!