കഥയമമ

ഓരോ മുഖവും ഒരു കഥയാണ്. കഥകളിലൂടെ, കഥകളായി മാറി, കഥാവശേഷരായി ഒടുങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ. ബിന്ദു ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നെ കഥാകാരിയുടെ അക്ഷരങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നത്, എന്നോ എരിഞ്ഞടങ്ങിയവരും ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ കഥകളായി അലയുന്നവരുമാണ്. ഒരു നോട്ടത്തിൽ, ചിരിയിൽ, ഒരു തുളളി കണ്ണുനീരിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന കഥകളെത്രയെത്ര…..…

error: Content is protected !!