ചെമ്പകത്തൈകൾ പൂത്ത മാനത്തു പൊന്നമ്പിളി..

മലയാളത്തിലൊരു ഗസൽ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുയരുന്ന മനോഹരഗാനം. അത്രയ്ക്ക് ഇഴചേർന്നുപോയ രചനയും സംഗീതവും ആലാപനവും.. ശ്രീകുമാരൻതമ്പി, എം. കെ. അർജുനൻ, യേശുദാസ്.

error: Content is protected !!