തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടാം

എങ്ങനെ നമുക്ക് തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാം ? കേരളത്തിൽ പല വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയും കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയെ മുൻ കാലങ്ങളിലൊന്നും അനുഭവപ്പെടാത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ തൊഴിൽ…

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നയങ്ങളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യന്ത്രിയായ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തമായ നയങ്ങളോടും പരിപാടികളോടുമാണ് അധികാരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ടസഭയുടെയും ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ഗ്രോത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ ഇൻഡക്സ്…

കോവിഡ് ആത്മഹത്യകൾ

ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മാത്രം ചെയ്തുവരുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മഹത്യ. രാജ്യാന്തര വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാലാകാലങ്ങളായി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാതുറകളിലും പെട്ടവരും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവരുന്നു. സാഹിത്യകാരായ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ, സിൽവിയ പ്ലാത്ത് , മലയാള സാഹിത്യ കാരന്മാർ ആയിരുന്ന ഇടപ്പള്ളി…

error: Content is protected !!