തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടാം

എങ്ങനെ നമുക്ക് തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാം ? കേരളത്തിൽ പല വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയും കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയെ മുൻ കാലങ്ങളിലൊന്നും അനുഭവപ്പെടാത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ തൊഴിൽ…

error: Content is protected !!