അർമേനിയയിലൂടൊരു യാത്ര.. 3

കേരളവും ഗൾഫും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മലയാളികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യകാർക്കു ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിവിന് ചില സാധ്യതകൾ ആകസ്മികമായിട്ടെങ്കിലും അർമേനിയ വഴിയുള്ള ഈ യാത്ര ഉപയോഗപ്രദമായി കാണും. ഓരോ ദിവസ്സവും രാവിലെ മുതൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രാതലും, ഉച്ച ഭക്ഷണവും,…

അർമേനിയയിലൂടൊരു യാത്ര

ഭാഗം 1 കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി കോവിഡ് ഭീതിയിൽ മുഖം മറച്ച് മനസ്സു മരവിച്ച ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ആയിരുന്നു അർമേനിയയിലെ 15 ദിവസ്സങ്ങൾ. ഇവിടെ എല്ലാം പഴയ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ. മാസ്കുകൾ ഇല്ലാത്ത, ലോക്ക് ഡൌൺ ഇല്ലാത്ത…

error: Content is protected !!