അർമേനിയയിലൂടൊരു യാത്ര.. 2

അർമേനിയയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാസംസാരിയ്ക്കുന്നവർ നന്നേ കുറവാണ്. എങ്കിലും ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗം ആയതു കൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റു ചെയ്യാനും , ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഞൊടിയിടയിൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഈ യാത്ര എന്തുകൊണ്ടും എളുപ്പമായിരുന്നു.…

error: Content is protected !!