രാമച്ചി: കരുത്തൂർന്നുപോയ ജീവിതക്കാഴ്ചകൾ

ഒരു കടവിൽ നിന്ന് മറു കടവിലേക്ക്‌ തുഴക്കാരനില്ലാത്ത വഞ്ചിയിൽ പോകുന്ന മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെയാണ്‌ ‘രാമച്ചി’യിൽ ‘വിനോയ്‌ തോമസ്‌’ വരച്ചിടുന്നത്‌. ആകസ്മികമായ അനുഭവങ്ങളുടെ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ കഥകളിലില്ല. ഇവിടത്തെ കഥാപരിസരങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിയ്ക്കാത്തവയാണ്‌. എന്നാൽ നമുക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ള ഇടങ്ങളിലെവിടെയൊക്കെയോ ഇത്തരം ജീവാത്മാക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം നോക്കിയാൽ…

error: Content is protected !!