ചിഹ്നങ്ങൾ

അശാന്തി നിറയും താഴ്വാരത്തിലൊ- രരക്കിറുക്കൻ വന്നു വളഞ്ഞുകുത്തി തളർന്നു നിന്നവൻ വെളിച്ചമെങ്ങും പരതി ഉയർത്തി ചൂണ്ടുവിരൽ, അതിലായിരം ഉരുക്കുചോദ്യം വന്നു തളർന്നുനിന്നവൻ ഉയർത്തെണീറ്റു വളർന്നു ചോദ്യചിഹ്നം അശാന്തിനിറയുംതാഴ്വര കേട്ടു അവന്റെ ചോദ്യശരങ്ങൾ വാക്കുകൾ വാളുകളായി ജ്വലിച്ചു പാട്ടുകൾ പിറവിയെടുത്തു താഴ്വരയാകെ പാടിനടന്നു…

error: Content is protected !!