അമ്മയ്ക്ക്..

അന്നു ഞാൻ ഏകനായ് നിന്നൊരിടത്തിൽ വന്നു നീ നിന്നിലൊരു അംശമാക്കി മാറ്റിയില്ലേ …..നാളുകൾ കഴിയവേ എന്നിലെ ഏകാന്ത ചിന്തകൾ മാറി ഒലിച്ചു പോയ്നിന്നിടത്തിൽ ഞാൻ എന്തു യോഗ്യനായ് വന്നുവോ …അത്രമേൽ ഒത്തൊരു യോഗിയായി …..അങ്ങനെ നാളുകൾ ഏറെയായ് പോകവെ ….ഞാനെന്ന ഭാവം…

error: Content is protected !!