അർമേനിയയിലൂടൊരു യാത്ര.. 4

GARNI TEMPLE ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ശില്പ ചാരുതയിൽ നിലനില്ക്കുന്ന, അർമേനിയയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് GARNI temple. Azat river നടുത്ത്, Gegham mountain ന്റെ മുകളിൽ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയിൽ ആകാശ കാഴ്ചകളായി തല ഉരുത്തി…

അർമേനിയയിലൂടൊരു യാത്ര.. 3

കേരളവും ഗൾഫും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മലയാളികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യകാർക്കു ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിവിന് ചില സാധ്യതകൾ ആകസ്മികമായിട്ടെങ്കിലും അർമേനിയ വഴിയുള്ള ഈ യാത്ര ഉപയോഗപ്രദമായി കാണും. ഓരോ ദിവസ്സവും രാവിലെ മുതൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രാതലും, ഉച്ച ഭക്ഷണവും,…

error: Content is protected !!