ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ

“യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മംഗലാപുരം വരെ പോകുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഒന്നിലേക്ക് ഉടനെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് “ “അഭീ വേഗം വാ! നല്ല തിരക്കുണ്ട്. സീറ്റ് കിട്ടില്ല ആദ്യം കയറിയില്ലെങ്കിൽ…. “ കൂടെയുള്ള അഭിരാമിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ ബാഗ്…

സ്വപ്നം പോലൊരാൾ…

ജമന്തിപ്പാടത്തിനക്കരെ എത്തുമ്പോഴേ അമ്മ വിളിച്ചുകൂവുന്നതു കേട്ടു. “സെൽവീ… കൊഞ്ചം ശീഘ്രം വാമ്മാ.. മണി എന്നാകിറതെന്നു പാത്തിയാ. പുള്ളൈയിന്നും ലേറ്റാകത്താൻ പോകിറത്.” “നില്ല്. എതുക്ക് ഇപ്പടി കത്ത്ത്! വന്നിട്ട് താനേ ഇറ്ക്ക് ത്!” സെൽവിയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അവരുടെയൊരു ചെല്ലപ്പിള്ളയും അവന്റെയൊരു സ്കൂളിൽപ്പോക്കും. അവൾക്കു…

error: Content is protected !!