കള്ളനും പോലീസും

“ഡോ താനൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാനാടോ പോലീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാക്കി ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നത്.”ജില്ലയിലെ മൂന്ന് ഡി.വൈ.എസ്.പി മാരെയും വിളിച്ച് ചേർത്തുള്ള റൂറൽ എസ്.പി വിനോദിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ്. അയാളുടെ ദേഷ്യം കണ്ട് മുൻപിലിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്.“ഡോ സക്കീറെ, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച…

error: Content is protected !!