കൊവിഡ് അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും

കൊവിഡ് വൈറസ് എങ്ങിനെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നു, കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, വൈറസ് പുറത്ത് ചാടുന്നത് എങ്ങിനെ, വൈറസ് ശരീരത്തിനെ തകർക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? വൈറസിനെ കെട്ടിയിടാൻ ഈ നാലു മാർഗങ്ങളെ തടയുന്ന നിലവിൽ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്…

error: Content is protected !!