ഓണാശംസകൾ..

രോഗത്തിന്റെയും കെടുതികളുടെയും ഒരു കാലമാണ് നമുക്കു മുന്നിൽ. ആഘോഷങ്ങൾ ആർഭാടമാകുന്ന ഈ വേളയിലും പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നില്ല. അത്തക്കളത്തിലേയ്ക്ക് വീണുകിടക്കുന്ന ഇത്തിരി വെയിൽപ്പാളി പോലെ നമുക്കുള്ളിലും പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ വെട്ടമായി ഈ ഓണക്കാലവും തിളങ്ങട്ടെ. അടയാളത്തിന്റെ മാന്യ വായനക്കാർക്ക് ഹൃദയംഗമമായ ഓണാശംസകൾ.

Hello world!

Welcome to MantraBrain Demo. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

error: Content is protected !!