നാഹിദാ..

സീൻ 11 സംസാരം തുടരുന്ന ഹരിശങ്കറും നാഹിദയും. പൊസിഷൻ പഴയതു തന്നെ. നദി : അബ്ബായ്ക്കു തലയ്ക്കുള്ളിലാ അസുഖം. ബ്രൈയിനുള്ളിൽ എന്തോ ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർപറഞ്ഞത്.ഓപ്പറേഷൻ വേണം. അതിനായി കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോണം. ഞാൻ അതിനാപോകുന്നത്.കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ഹരിശങ്കർ. നദി: പൈസ കുറച്ചേറെ വേണമെന്ന് മാജി…

error: Content is protected !!