മഹാത്മാസമക്ഷം- ഡോ.രാധാകൃഷ്ണന്‍

കോരിയാലും കോരിയാലും വറ്റാത്തകടല്‍ പോലെ കൊടുക്കുംതോറും ഏറിടുന്ന വിദ്യപോലെ തൊടുക്കുമ്പോള്‍ ഒന്ന് ഒരായിരമാകുന്നഅർജുനാസ്ത്രം പോലെ അളവിലൊതുങ്ങാത്ത സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമാണ് ഗാന്ധിസം. സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യാധിപന്മാരെ അഹിംസായുധം കൊണ്ടടിച്ചമർത്തിയ വിശ്വപൗരന്‍ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ലോകം അംഗീകരിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രചാരകരായി ഉയർന്നു വന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗാന്ധിയന്മാര്‍. കൂട്ടത്തില്‍…

error: Content is protected !!