ഹുമയൂൺതെരുവിലെസാക്ഷി

അനീഷിന്റെ പുസ്തകം “ ഹുമയൂൺ തെരുവിലെ സാക്ഷി” വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ്. തിരിച്ചറിവുകൾ, പലകാലങ്ങൾ കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ രാജ്യം മുറിവേറ്റ് പിടയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെരുവുകൾ മനുഷ്യരാൽ ശബ്‌ദമുഖരിതമാണ്. ഓരോ തെരുവിനും ഒട്ടേറെ സാക്ഷികളുണ്ട്, ചരിത്രങ്ങൾക്കും. ഹുമയൂൺ തെരുവും നിശബ്ദമായൊരു…

error: Content is protected !!