പണ്ട് പണ്ട് പണ്ട്… ഒരു വായന

മനുഷ്യനെ ചിരിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല; പ്രത്യേകിച്ചും വായനയിലൂടെ. ശബ്ദക്രമീകരണങ്ങളും അംഗവിക്ഷേപങ്ങളുമൊക്കെയായി സരസമായ അവതരണത്തിലൂടെ പ്രഭാഷകർ നർമ്മം വിളമ്പി മുന്നിലുള്ള കാണികളെ കൈയ്യിലെടുക്കാറുണ്ട്; പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിൽ പങ്കുകൊള്ളാറുമുണ്ട്. ഇവിടെ, എഴുതിഫലിപ്പിച്ചാലും അതുൾക്കൊണ്ട്, അതിലെ ചിരിയുൾക്കൊണ്ടു വരാൻ സമയമെടുക്കും. ഒരേ ഹാസ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും…

error: Content is protected !!