ഊർന്നുവീഴുന്നത്..

എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ ഊർന്നുവീഴുന്നത്എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ അടർന്ന് വീഴുന്നത്ഞെട്ടറ്റ കരിയിലകണക്കല്ലകയ്യിൽ കോരിയ ചൊരിമണൽ കണക്കും അല്ല ചരിഞ്ഞുതൂങ്ങിയ ഒരു ജനാലവാതിൽ പോലെഅവസാനത്തെ തുരുമ്പിനോടും വിടചൊല്ലിവേർപെട്ട് വീഴുന്ന ഒരു ജാലകപ്പൊളി പോലെ എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ വീഴുന്നത് പാതി തുറന്ന , പാതിയടഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങളുടെപാതി തെളിഞ്ഞ…

മഴ

മഴ പെയ്ത നാളിൽ ഞാൻ മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽമധുര പ്രതീക്ഷതൻ മലർവാടി തീർത്ത നാൾമൗനമാം സ്നേഹത്തിൻ മല്ലിക പൂക്കളെൻമനസ്സിന്റെ മൂകത മാറ്റി മറിച്ച നാൾവിണ്ണിലെ മേഘം നിറഞ്ഞൊരാ പൊന്മഴമണ്ണിലേക്കെത്തുമ്പോൾ മധുരമഴ..മോഹനമായൊരു പൂമഴ കണ്ടപ്പോൾമായാത്ത ഓർമ്മകൾ മങ്ങിപ്പോയി..മഴ എന്നിൽ സ്നേഹത്തിൻ പൂന്തേൻ നിറച്ചപ്പോൾമതിവരുവോളം…

error: Content is protected !!