നീർക്കുമിളകൾ

ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് നാരായണൻ പുഴപടവിൽ ഇരുന്നു. പ്രഭാത സൂര്യന്റെ സൗന്ദര്യം ഏറ്റുവാങ്ങി വളപട്ടണം പുഴ അന്നും സുന്ദരിയായി അയാൾക്ക്‌ മുന്നിൽ ഒഴുകി. എത്ര കാലമായി ഈ പുഴയുടെ കൂടെ ജീവിതം ഒഴുകുന്നു. ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവ്വനവും, ഇപ്പോൾ ഇതാ…

error: Content is protected !!