പെണ്ണ്

ത്യാഗത്തിൻ മറുവാക്കു പെണ്ണ് ,നല്ല സ്നേഹത്തിൻ നിറവാണു പെണ്ണ്,സഹന പർവത്തിൻ്റെ സിരകളിൽ നോവിൻ്റെഉറവയായ് നിറവതും പെണ്ണ്.പൂവായി പുലരിയായ് സന്ധ്യയായ് പൂക്കുന്നസൗന്ദര്യ സങ്കല്പമാണു പെണ്ണ് .മന്ത്രിയും രാജാവും ശാസ്ത്ര പുരോഹിതർ,പണ്ഡിതർ പാമരന്മാരുമെല്ലാംപിറവിക്കു തേടുന്ന പാത്രഭാഗത്തിൻ്റെഉടമയാണടിമനോവാണവൾ പെണ്ണ്.എന്നിട്ടുമെന്നിട്ടുമാരാണു പെണ്ണിൻ പ്രതീകം?അവൾക്കൊരു ചിരി മുദ്ര ചാർത്തുവാനേതുമുഖം?ദ്വാപര…

error: Content is protected !!