റാങ്കു നേടി

സൊസൈറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ്‌സ് (SFPR) ചെയർമാൻ എം.എം സഫറിന്റെയും, വഹീദാ സഫറിന്റെയും മകൾ എം. എം. സഹ്‌ലാ സഫർ
കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ബി എ (ടൂറിസം മാനേജ്മെൻ്റ്) പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി.

error: Content is protected !!