നിറപ്പെൻസിൽ

കളഞ്ഞുപോയ സ്നേഹം
കാണാതെപോയ പുഞ്ചിരി
വിടചൊല്ലിയ സൗഹൃദം-
ഇന്നെന്റെ ഖേദം
ഇതൊന്നുമല്ല.
പുസ്തകസഞ്ചിയുടെ ഇരുളിൽ
നഷ്ടപ്പെട്ട നിറപ്പെൻസിൽ
തിരഞ്ഞുതിരഞ്ഞ്
കാണാതെ കാണാതെ
പിണങ്ങിപ്പിണങ്ങി
ചിണുങ്ങിച്ചിണുങ്ങി
നടന്നുനടന്നുപോയ
ഒരുകുട്ടിയെ
കാണുന്നില്ല
എവിടെയെന്നറിയുന്നില്ല
അതാണ്,
അതു മാത്രമാണ്
ഇന്നെന്റെ ഖേദം

ശ്രീകുമാർ കക്കാട്

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!