പുഴ കരയുന്നു..

പുഴ ജനിക്കും കാടിന്റെ കുലം മുടിച്ച്‌പുഴയൊഴുകും വഴികളിൽവേലികൾ തീര്‍ത്ത്‌പുഴ പതിയ്ക്കും കടലിന്റെകരയരിഞ്ഞ്‌പുഴയുടെ മാറുപിളർന്നൊഴുകുംജലം കവർന്ന്,പുഴ മരിക്കുന്നു,ഇന്ന് പുഴ കരയുന്നു..കണ്ണുനീരായി പുഴയൊഴുകിനിലവിളികൾ നിശബ്ദമാക്കിനീരെടുത്തവർ പുഴയെ വിൽക്കുന്നു.പുഴയുടെ കരളരിഞ്ഞവർകാശുവാരുന്നു.പുഴയുടെ മാനം കവരുന്നുകണ്ണുനീരിൽ ചോര പടർന്ന്പുഴ നിറയുന്നു,പുഴ കരയുന്നു;“കുലം മുടുച്ചത്‌ നിങ്ങളല്ലേ?മാറുപിളർന്നത്‌ നിങ്ങളല്ലേ?ഇനിയുമില്ലൊരു ജന്മമിവിടെ!ഇനിയുമരുതൊരു ജന്മമിവിടെ!ഞാൻ…

മഴ

മഴ പെയ്ത നാളിൽ ഞാൻ മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽമധുര പ്രതീക്ഷതൻ മലർവാടി തീർത്ത നാൾമൗനമാം സ്നേഹത്തിൻ മല്ലിക പൂക്കളെൻമനസ്സിന്റെ മൂകത മാറ്റി മറിച്ച നാൾവിണ്ണിലെ മേഘം നിറഞ്ഞൊരാ പൊന്മഴമണ്ണിലേക്കെത്തുമ്പോൾ മധുരമഴ..മോഹനമായൊരു പൂമഴ കണ്ടപ്പോൾമായാത്ത ഓർമ്മകൾ മങ്ങിപ്പോയി..മഴ എന്നിൽ സ്നേഹത്തിൻ പൂന്തേൻ നിറച്ചപ്പോൾമതിവരുവോളം…

നിറപ്പെൻസിൽ

കളഞ്ഞുപോയ സ്നേഹംകാണാതെപോയ പുഞ്ചിരിവിടചൊല്ലിയ സൗഹൃദം-ഇന്നെന്റെ ഖേദംഇതൊന്നുമല്ല.പുസ്തകസഞ്ചിയുടെ ഇരുളിൽനഷ്ടപ്പെട്ട നിറപ്പെൻസിൽതിരഞ്ഞുതിരഞ്ഞ്കാണാതെ കാണാതെപിണങ്ങിപ്പിണങ്ങിചിണുങ്ങിച്ചിണുങ്ങിനടന്നുനടന്നുപോയഒരുകുട്ടിയെകാണുന്നില്ലഎവിടെയെന്നറിയുന്നില്ലഅതാണ്,അതു മാത്രമാണ്ഇന്നെന്റെ ഖേദം ശ്രീകുമാർ കക്കാട്

error: Content is protected !!