യോഗാനന്ദം- 2

യോഗയെ അറിയാം – ആമുഖം  വളരെ ലളിതമായ അർത്ഥത്തിൽ, യോഗ എന്നത് കൂടിച്ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിക്കുക എന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്കൂടിച്ചേരേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എന്നാണുത്തരം. ഉത്തരം ലളിതമാണെങ്കിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നത്‌ അല്പം സമയമെടുക്കുന്ന  ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.     എന്താണ് ശരീരം?…

error: Content is protected !!