നാഹിദാ

സീൻ 12 എക്‌സാമിനർ : അല്ല, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണോ? നിങ്ങളെന്താ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലിറങ്ങികംപാർട്മെന്റ് മാറിക്കയറാത്തത്? ഹരിയേട്ടന്റെ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആണല്ലോ അല്ലെ?ഹരി : അതെ ഇതിനോടകം വേഗത കുറയുന്ന തീവണ്ടി. പുറത്തേയ്ക്കു നോക്കിയാ ശേഷം എക്‌സാമിനർ നദിയോട് എക്സ്: ഈ…

error: Content is protected !!