നെയ്യാറിനെ പച്ചപ്പണിയിക്കാൻ ഹരിത സ്വർണ്ണം പദ്ധതി

ആഗോള താപനത്തെ ചെറുക്കുക, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക, തീരം സംരക്ഷിക്കുക, ശുദ്ധവായുവിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യവുമായി കേരള യൂത്ത് പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ കിംസ് ഹെൽത്ത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതാ വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് നെയ്യാറിന്റെ തീരത്ത് മുള വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഹരിത സ്വർണ്ണം പദ്ധതിക്ക് ലോക…

error: Content is protected !!