മിനിമം വേതന വ്യവസ്ഥയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡും

കൂലിവേലക്കാർക്ക് പോലും നല്ലൊരു തുക പ്രതിമാസം കൂലിയായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചേർസിന് ലഭിക്കുന്നത് തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പകുതി ശമ്പളമാണ്. അതിൽനിന്നും PF, ESI, പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്…

error: Content is protected !!