കരടി

ഞാനോ എന്റെ വർഗ്ഗമോ , അടിയറവ് പറഞ്ഞവരെ നഖമാഴ്ത്തി ഭുജിക്കില്ല. — കരടി. കരടി കണ്ണും പൂട്ടിക്കിടന്നു. ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. പക്ഷെ, വാക്കുകൾ കൊണ്ടതിന് പറയാനറിയില്ലല്ലോ. ” സുമംഗലീ! ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കെടി! നിന്റെ പേറെടുക്കാനാ ഡോക്ടറ് കുഞ്ഞ് വന്നത്” തങ്കപ്പേട്ടൻ…

error: Content is protected !!