അർമേനിയയിലൂടൊരു യാത്ര.. 2

അർമേനിയയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാസംസാരിയ്ക്കുന്നവർ നന്നേ കുറവാണ്. എങ്കിലും ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗം ആയതു കൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റു ചെയ്യാനും , ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഞൊടിയിടയിൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഈ യാത്ര എന്തുകൊണ്ടും എളുപ്പമായിരുന്നു.…

അർമേനിയയിലൂടൊരു യാത്ര

ഭാഗം 1 കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി കോവിഡ് ഭീതിയിൽ മുഖം മറച്ച് മനസ്സു മരവിച്ച ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ആയിരുന്നു അർമേനിയയിലെ 15 ദിവസ്സങ്ങൾ. ഇവിടെ എല്ലാം പഴയ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ. മാസ്കുകൾ ഇല്ലാത്ത, ലോക്ക് ഡൌൺ ഇല്ലാത്ത…

error: Content is protected !!